Ενημέρωση – Πιστοποίηση Ελληνικής Γλώσσας

Το κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης παρέχει στους αλλοδαπούς μαθητές την δυνατότητα
της πιστοποίησης γνώσεων μητρικής γλώσσας ή γλώσσα προελεύσεως.

1ος τρόπος πιστοποίησης
Sonderfremdsprachenprüfung (ειδική εξέταση ξένης γλώσσας)
Αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι εισάγονται στην 7 η τάξη και αργότερα στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα στις εξετάσεις Hauptschulabschlussprüfung αντί τις
εξέτασης στην ξένη γλώσσα των αγγλικών να εξεταστούν στην γλώσσα προέλευσής τους. Η
εξέταση αυτή απευθύνεται σε μαθητές με περιορισμένες ή καθόλου αγγλικές δεξιότητες και η
πιθανότητα απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων εντός ενός προβλεπόμενου χρόνου, περίπου
δύο με τρία χρόνια, δεν είναι εφικτή. Η ειδική εξέταση ξένης γλώσσας (στην δικιά μας
περίπτωση της Ελληνικής) αντιστοιχεί στο επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων της Αγγλικής
και αναγνωρίζεται για το Hauptschulabschluss. Στο τελικό πιστοποιητικό του
Hauptschulabschluss, ο βαθμός εγγράφεται ως „Ελληνικά“ αντί „Αγγλικά“. (Για τις ρυθμίσεις
των εξετάσεων ξένης γλώσσας παραπέμπουμε στην διοικητική ρύθμιση “Kinder und Ju-
gendliche mit Sprachförderbedarf” vom 1. August 2008, Kultus und Unterricht S. 57/2008)

 

2 ος τρόπος πιστοποίησης
Prüfung zur Zertifizierung der Herkunftssprachen (Εξέταση για την πιστοποίηση των
γλωσσών προέλευσης)
Από το σχολικό έτος 2001/2002 προσφέρεται εξέταση για την πιστοποίηση της γλώσσας
προέλευσης επιπρόσθετα στην αγγλική γλώσσα. Η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται σε 12
γλώσσες. Η εξέταση αυτή επιδιώκει να πιστοποιήσει επιπλέον γλωσσικές δεξιότητες και
αντιστοιχεί στο επίπεδο επάρκειας στα αγγλικά. Για τους μαθητές αυτούς που συμμετέχουν
στην εξέταση της γλώσσας προελεύσεώς αναγράφεται, εάν είναι επιθυμητό, η συμμετοχή και
ο βαθμός στην 9η ή 10η τάξη στο κομμάτι ενδεικτικού υπό “Παρατηρήσεις”:

Πώς μπορώ να συμμετέχω;
Τα σχολεία ενημερώνουν επί των πλείστων τους μαθητές για την διεξαγωγή των εξετάσεων.
Εφ’ όσον δεν πραγματοποιηθεί ενημέρωση εκ μέρους του σχολείου θα πρέπει να γίνει
αίτηση συμμετοχής εκ μέρους των γονέων. Η διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τα
ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών έως και την 1 η Μαρτίου κάθε έτους στο αρμόδιο
Staatliches Schulamt. Σας συνιστώ να επικοινωνήσετε εγκαίρως με την διεύθυνση και όχι την
τελευταία στιγμή, καθώς η διαδικασία μπορεί και να μην είναι γνωστή.
Σε περίπτωση που το σχολείο δεν μπορεί να βοηθήσει απευθυνθείτε κατ’ ευθείας στο
αρμόδιο για το σχολείο σας Staatliches Schulamt. Στην κάτωθεν ιστοσελίδα μπορείτε να
εντοπίσετε την αρμόδια για εσάς υπηρεσία, την διεύθυνση κλπ.
http://www.schulaemter-bw.de/,Lde/Startseite/Schulamtsstandorte
Σε περίπτωση που το αρμόδιο Staatliches Schulamt δεν διεξάγει εξετάσεις Ελληνικής
απευθυνθείτε στην επόμενη πλησιέστερη υπηρεσία.

Μετά την δήλωση συμμετοχής
Οι μαθητές λαμβάνουν γράμμα από το υπουργείο και ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο
των εξετάσεων. Την ημέρα των εξετάσεων οι συμμετέχοντες μαθητές είναι απελευθερωμένη
από το επίσημο μάθημα του σχολείου.
Ρωτήστε την διεύθυνση να σας τροφοδοτήσει με παλιές εξετάσεις για να εξασκηθείτε. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολείο σας, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε εμένα.

Την ημέρα των εξετάσεων
Παραβρεθεί τε το αργότερο 20 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων και δηλώστε την άφιξή
σας στην γραμματεία του σχολείου.
Έχετε ως μαθητής την προσωπική σας ταυτότητα μαζί ή κάποιο άλλο πιστοποιητικό με την
φωτογραφία σας.
Πάρτε ένα δίγλωσσο λεξικό μαζί σας (επιτρέπετε να το χρησιμοποιήσετε).
Σε περίπτωση ασθένειας ενημερώστε επειγόντως το σχολείο διεξαγωγής των εξετάσεων
καθώς και το δικό σας το σχολείο. Είστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσετε πιστοποιητικό
ασθένειας από γιατρό σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε την εναλλακτική
ημερομηνία εξετάσεων.
Σε περίπτωση εθελοντικής αποχής από την εξέταση είστε και πάλι υποχρεωμένοι να
ενημερώσετε το σχολείο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το δικό σας το σχολείο.
Εκτός από την γραπτή εξέταση η οποία αποτελείται από 2 κομμάτια, υπάρχει και η
εθελοντική προφορική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται την ίδια ημέρα. (Συνιστώ στην
συμμετοχή της προφορικής εξέτασης εφ’ όσον ο βαθμός μπορεί να βελτιωθεί. Ο τελικός
βαθμός είναι το άθροισμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων διά του 2, καθώς τα γραπτά
και προφορικά αντιστοιχούν 50%.).

Επικοινωνία μαζί μου:
Georgios Mpouras, Rektor

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...