Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.151/20049/2007/Β6 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β’)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.151/20049/2007/Β6 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α’). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αρ.1 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του αρ.1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄). 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν.2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α’). 4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α’). 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 15 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α’). 6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α’). 7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α’). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α’). 9. Tις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’). 10. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α’). 11. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 4 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α’). 12. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 13 του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’) και το άρθρο 8 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α’). 13. Tις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α’). 14. Tις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’). 15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’).

  1. Την υπ΄ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφ.: Θ. Νικητοπούλου, Μ. Κολαϊτη

Τηλ.: 2103442688, 2103442661

FAX: 2103442075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

—–

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

—– ΑΔΑ: Ω8ΔΛ4653ΠΣ-ΕΔΜ

INFORMATICS

DEVELOPMEN

T AGENCY

Digitally signed by

INFORMATICS

DEVELOPMENT AGENCY

Date: 2016.04.19 15:04:32

EEST

Reason:

Location: Athens

2

Φ.151/79076/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2244/Β΄),

Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β’), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β’),

Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β’) όμοιες αποφάσεις.

  1. Την υπ’ αριθ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/Β’) υπουργική απόφαση.
  2. Την υπ’ αριθ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/ Β’) υπουργική απόφαση.
  3. Το Π.δ.73/2015 (ΦΕΚ 166/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’), κατ’ εφαρμογή των

οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

  1. Την υπ΄ αριθ. 62096/ΓΔ2/12-04-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του

εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του

Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Η περίπτωση ii της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) Ειδικά για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ δίνεται η δυνατότητα

επιλογής μεταξύ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι και ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ:

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι

(1) Μαθηματικά

(2) Φυσική

(3) Χημεία

(4) Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα τρία (3) πρώτα μαθήματα είναι μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄

τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας της ίδιας τάξης.

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ

(1) Βιολογία

(2) Φυσική

(3) Χημεία

(4) Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα τρία (3) πρώτα μαθήματα είναι μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄

τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας της ίδιας τάξης».

ΑΔΑ: Ω8ΔΛ4653ΠΣ-ΕΔΜ

3

Η υποπερίπτωση Β της περίπτωσης i της παραγράφου 4.α του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Ειδικά για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, ανάλογα με την επιλογή τους μεταξύ Θετικών Σπουδών Ι και Θετικών Σπουδών ΙΙ οι συντελεστές βαρύτητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ι

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΙΙ

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1) ΑΔΑ: Ω8ΔΛ4653ΠΣ-ΕΔΜ

4

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα (1)

δ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα (1)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 14 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.151200492007Β6 απόφασης (ΦΕΚ 272Β’)

 

 

 

 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...