Άλλη μια επιτυχία των συντονισμένων κινήσεων της συνομοσπονδίας, των ομοσπονδιών , των μαθητών και γονέων υπέρ των Λυκείων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους θεσμούς μας προς τον ειδικό συνεργάτη της Συνομοσπονδίας, Πέτρο Μουμτζιδη.

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90/Α’). 2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. 260/τ.Α΄/2005). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/τ.Α΄/2006). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Α΄/2009) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/17-3-2008 (Φ.Ε.Κ. 556/τ.Β΄/2008), Φ.151/34623/Β6/19-3-2009 (Φ.Ε.Κ. 636/τ.Β΄/2009) και Φ.151/121021/Β6/1-62009 (Φ.Ε.Κ. 2216/τ.Β΄/2009), διόρθωση σφάλματος (Φ.Ε.Κ. 2282/τ.Β΄/2009), Φ.151/19155/Β6/19-2-2010 (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Β΄/2010), Φ.151/77347/Β6/1-7-2010 (Φ.Ε.Κ.
1088/τ.Β΄/2010), Φ.151/41977/Β6/9-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 832/τ.Β΄/2011), Φ.151/64998/Β6/7-6-2011 (Φ.Ε.Κ. 1307/τ.Β΄/2011) και Φ.151/79076/Β6/11-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2153/τ.Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22-5-2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Τις διατάξεις του Π.Δ 25/2015 (Α’ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/1-3-2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β’ που ακολουθεί.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/13-2007) Υπουργικής Απόφασης προστίθεται περ. δ’ ως ακολούθως:
«Στην ίδια κατηγορία και κατ’ εξαίρεση μόνο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού (απόφοιτοι ελληνικών λυκείων), τα οποία έχουν πλήρη φοίτηση στη Β’ τάξη Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και μετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη Γενικού Λυκείου της ημεδαπής το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων του β’ Τετραμήνου των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής και μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη τους, κατά το σχολικό έτος 2014-2015». 3. To πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης i της περ. δ’ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«i) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.»
4. Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης, προστίθεται υποπερίπτωση iii ως ακολούθως:

«iii) Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ότι οι μετεγγραφές αυτές έγιναν λόγω της συμμετοχής των μαθητών της Γ’ τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.»
5. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Α. Κουράκη 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Δ. Χασάπη 4. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

 

 

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπση αποφοίτων Βθμιας Εκπσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...