Καταστατικό της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γ.Κ. Β.Β.

 1. Όνομα, έδρα και οικονομικό έτος
 2. Σκοποί της Ομοσπονδίας
 3. Ανιδιοτέλεια / Κοινή ωφέλεια της Ομοσπονδίας
 4. Μέλη του Συλλόγου
 5. Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους
 6. Συνδρομές της Ομοσπονδίας
 7. Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας
 8. Αξιοποίηση των πόρων
 9. Όργανα της Ομοσπονδίας
 10. Γενική Συνέλευση
 11. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο του της Ομοσπονδίας
 13. Αρμοδιότητες του Προέδρου
 14. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 15. Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα
 16. Αρμοδιότητες του Ταμία
 17. Ελεγκτική Επιτροπή
 18. Επιτροπές της Ομοσπονδίας
 19. Πρωτόκολλα του Συλλόγου
 20. Αναθεωρήσεις / Τροποποιήσεις του Καταστατικού
 21. Συμμετοχή στην Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης
 22. Διάλυση της Ομοσπονδίας

 

§ 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος

 1. Η Ομοσπονδία φέρει το όνομα «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ α.Σ.» “Αναγνωρισμένο Σωματείο ” (εφεξής, για λόγους συντομίας «Η Ομοσπονδία»)
 2. Η έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη της Στουτγάρδης.
 3. Η Ομοσπονδία είχε καταχωρηθεί στο μητρώο Συλλόγων του πρωτοδικείου Stuttgart VR NR. xxx.
 4. Το οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

 

§ 2 Σκοπός της Ομοσπονδίας

 1. Η Ομοσπονδία επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα σε κοινωφελείς σκοπούς κατά την έννοια του φορολογικού κώδικα περί προνομιούχων Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 2. Η Ομοσπονδία προωθεί τα ελληνικά σχολεία στην Βάδη Βυρτεμβέργη .
 3. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι κυρίως η εποπτεία ως προς την χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών σχολείων Βάδης Βυρτεμβέργης όπως και η οργάνωση παιδαγωγικού υλικού, η ηθική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων, σχολείου και οικογένειας. Επίσης σκοπός είναι η επισήμανση των προβλημάτων των σχολείων και επικείμενες προσπάθειες λύσεών τους.
 4. Η Ομοσπονδία στοχεύει στη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. Προωθεί τις στενές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, Γερμανών και των πολιτών άλλων εθνοτήτων που ζουν στην Ο.Δ. Γερμανίας.
 5. Η Ομοσπονδία είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερη. Η ύπαρξή της και οι δραστηριότητές της προσδιορίζονται με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και της διεθνούς κατανόησης.

 

§ 3 Ανιδιοτέλεια

 1. Η Ομοσπονδία είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν επιδιώκει τη δική της οικονομική ευημερία.
 2. Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοινωφελείς και νόμιμους σκοπούς. Τα μέλη δεν λαμβάνουν οικονομικά οφέλη από την Ομοσπονδία.
 3. Κανένα μέλος της Ομοσπονδίας δεν επωφελείται από δαπάνες που είναι ξένες προς τους στόχους του θεσμού και απορρίπτονται οι αμοιβές εκτός των λειτουργικών εξόδων.

 

§ 4 Μέλη της Ομοσπονδίας

 1. Μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον σύλλογό του.
 2. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι Σύλλογοι, που αποδέχονται τις αξίες και τις αρχές της Ομοσπονδίας.
 3. Φίλοι της Ομοσπονδίας είναι όλοι όσοι δεν είναι μέλη, αλλά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της, ανεξάρτητα από την καταγωγή και την εθνικότητά τους. Οι φίλοι έχουν δικαίωμα λόγου και προτάσεων προς την Ομοσπονδία.
 4. Ανάγονται σε Επίτιμα μέλη τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και προώθησαν ιδιαίτερα τους στόχους της. Η προσφορά του τίτλου του επίτιμου μέλους γίνεται ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου και προτάσεων προς την Ομοσπονδία.
 5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
  • Την καλύτερη δυνατή προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
  • Την προστασία των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας.
  • Να καταβάλλουν τις εισφορές τους και άλλες οφειλές εγκαίρως.
  • Με την εγγραφή τους στη Ομοσπονδία να τακτοποιούνται οικονομικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
 6. Τα αναγνωρισμένα μέλη έχουν δικαίωμα:
  • Συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.
  • Να υποβάλουν αιτήσεις και προτάσεις.
  • Άσκηση ψήφου.

Κάθε μέλος Σύλλογος έχει δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Τα ενεργητικά και παθητικά δικαιώματα της ψήφου ενεργοποιούνται με την ενηλικίωση των 18 ετών.

 

§ 5 Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους

 1. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
  Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Συλλόγου, απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Σχετικά με το αίτημα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Η σιωπή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα άνω των επτά ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, θεωρείται ως αποδοχή της υποβαλλόμενης αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την ένταξη ως μέλους, ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη συνέλευση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με την αίτηση και δίνει την τελική απόφαση ή παραπέμπει την αίτηση προς την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Με την ένταξη του Συλλόγου, το μέλος Σύλλογος αποδέχεται το καταστατικό της Ομοσπονδίας, και ιδίως τους στόχους της.
Το μέλος λαμβάνει αντίγραφο του καταστατικού.

 1. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους
  Η Ιδιότητα του μέλους λήγει:

  • Με την παραίτησή του, η οποία θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
  • Με την διαγραφή του.
  • Με τη διάλυση του Συλλόγου του.
 2. Διαγραφή
  Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας:

  • Όταν το μέλος ζητήσει την διαγραφή του.
  • Όταν το μέλος δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον θεσμό άνευ λόγου.
  • Όταν το μέλος ενεργεί επανειλημμένα ενάντια στα συμφέροντα της Ομοσπονδία.
  • διαγράφεται επίσης λόγω συνειδητών ή ασυνείδητων πράξεών του ή ζημιογόνου συμπεριφοράς του προς την Ομοσπονδία.

Για την διαγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή μέλους, ο σχετιζόμενος Σύλλογος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης στην επόμενη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι οριστική.

 1. Με την αποχώρηση από την Ομοσπονδία, παραγράφονται όλες οι αξιώσεις προς τον θεσμό.
 2. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκείνα τα μέλη Σύλλογοι που έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ομοσπονδίας και έχουν αποδώσει τη συνδρομή για την τρέχουσα διοικητική περίοδο του Θεσμού. Μέλη που ανήκαν στην Ομοσπονδία πριν την αναθεώρηση του παρόντος καταστατικού, διατηρούν το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το αργότερο κατά την ημέρα της εκλογικής Συνέλευσης έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ομοσπονδίας και έχουν αποδώσει όλες τις προηγούμενες οφειλές, όπως και τη συνδρομή για την τρέχουσα διοικητική περίοδο του Θεσμού.

 

§ 6 Συνδρομές της Ομοσπονδίας

 1. Η Ομοσπονδία χρεώνει τα μέλη της με ετήσια εισφορά.
 2. Το ποσό της εισφοράς καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να επαναπροσδιορίζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο.
 3. Επίτιμα μέλη και φίλοι της Ομοσπονδίας δεν καταβάλλουν εισφορά.

 

§ 7 Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας

 1. Ετήσια εισφορά των μελών και δωρεές από τους φίλους της Ομοσπονδίας.
 2. Δωρεές και υποστήριξη.

 

§ 8 Αξιοποίηση των πόρων

Τα ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό. Τα μέλη δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση από τα ταμεία της Ομοσπονδίας. Τα απερχόμενα μέλη δεν έχουν απαιτήσεις στο ενεργητικό του της Ομοσπονδίας.

Κανένα μέλος δεν μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά ή να δικαιολογήσει δαπάνες που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή αποδεικνύονται ως δυσανάλογα υψηλές αμοιβές.

 

§ 9 Όργανα της Ομοσπονδίας

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Δ.Σ)
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

 

§ 10 Η Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.
 2. Σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
  Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται δυο φορές το χρόνο και πραγματοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε εξαμήνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης εφόσον το 25% των μελών το θεωρήσουν αναγκαίο, αναφέροντας τους λόγους για το αίτημα αυτό. Άλλος λόγος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι η ομόφωνη απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
  Η ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης. Αυτά αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας γραπτώς και κοινοποιούνται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Προτάσεις για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση και να αιτιολογούνται. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δυο (2) φορές τον χρόνο, στην αρχή της σχολικής περιόδου και στα μέσα του δευτέρου εξαμήνου.
 4. Καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης
  Η Γενική Συνέλευση έχει, πέραν των άλλων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, τα ακόλουθα καθήκοντα:

  • την έγκριση της ετήσιας έκθεσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  • κάθε αλλαγή στο καταστατικό ή επιμέρους άρθρων του
  • την επιλογή της Εκλογικής Επιτροπής
  • την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε)
  • τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
  • τον διορισμό των επίτιμων μελών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • τη διάλυση της Ομοσπονδίας.
 5. Απαρτία
  Κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν το σύνολο των μελών που παρίστανται είναι μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) των εγγεγραμμένων μελών, τα μέλη αυτά έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ομοσπονδίας και έχουν αποδώσει τη συνδρομή για την τρέχουσα διοικητική περίοδο της Ομοσπονδίας Η παρουσία των μελών εξακριβώνεται με την ανάγνωση του μητρώου των μελών και επιβεβαιώνεται με προσωπική υπογραφή.Όταν το ζήτημα αφορά στη διάλυση της Ομοσπονδίας, στην τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού, στην προσαρμογή της συνδρομής, στην απομάκρυνση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην απομάκρυνση ενός μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, απαιτείται η παρουσία των μισών μελών +1, (50% +1) και τα μέλη αυτά πρέπει να έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ομοσπονδίας και να έχουν αποδώσει τη συνδρομή για την τρέχουσα διοικητική περίοδο της Ομοσπονδίας.Εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δύο εβδομάδων νέα Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί ανακοίνωση 5 ημερών πριν της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει ανεξαιρέτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών.
 6. Έναρξη της Γενικής Συνέλευση
  Η Γενική Συνέλευση, συνεδριάζει εφόσον διαπιστώνεται η απαρτία της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.Για τη διαχείριση της Γενικής Συνέλευσης ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ο γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει το πρωτόκολλο.
 7. Ψηφίσματα
  Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν προβλέπονται στα άρθρα του καταστατικού, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση γίνεται φανερά ή κρυφά . Η φανερή ψηφοφορία, γίνεται με την ανάταση της χειρός, την ανάταση του Συλλόγου μέλους ή την εκφώνηση του ονόματος του μέλους. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται πάντα με ψηφοδέλτιο υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν πρόκειται για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την εποπτεία της Εκλογικής Επιτροπής. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα εμπιστοσύνης, την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικές περιπτώσεις, τη διάλυση της Ομοσπονδίας, την απομάκρυνση ενός μέλους, και την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού.
 8. Συμμετοχή / δικαίωμα λόγου
  Ένας εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων όπου ανήκε η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να παραστεί σε συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως και εκεί δύναται να λάβει το λόγο.

 

§ 11 Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Κάθε δύο χρόνια εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.
 2. Δικαίωμα για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχουν τα μέλη Σύλλογοι δια μέσου των απεσταλμένων εκπροσώπων τους εφόσον είναι διαπιστευμένοι από τον Θεσμό τους. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των συλλόγων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών των συλλόγων και καθορίζονται ως εξής:
  • Σύλλογοι με μαθητές έως εκατό (100): 3 μέλη 100 €
  • Σύλλογοι με μαθητές από εκατονένα (101) και άνω: 4 μέλη 150 €
 3. Οι εκλογές διεξάγονται εντός δύο εβδομάδων μετά από συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.Ο χρόνος και ο τόπος των εκλογών γνωστοποιούνται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Κατά τη γενική συνέλευση εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, καθήκον της οποίας είναι η προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών.
 5. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να προτείνει υποψηφίους για:
  • το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Δ.Σ.)
  • την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Τα ονόματα των υποψηφίων πρέπει να κοινοποιούνται στο Προεδρείο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να καταγράφονται απ’ αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διαβιβάζει τη λίστα των υποψηφίων στην εφορευτική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εξέταση των υποψηφίων που προτάθηκαν ή υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη συμβατότητα με το καταστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης δεν γίνονται δεκτές άλλες προτάσεις ή αυτοπροτάσεις για υποψηφιότητα.

 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
 2. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει κατ’ ανώτατο όριο 7 σταυρούς προτίμησης στη διάθεσή το, έναν για κάθε υποψήφιο, όσους δίνει το σύνολο της Ελεγκτικής Επιτροπής εφόσον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι επταμελές.
 3. Ένσταση για την εκλογική διαδικασία/αποτέλεσμα, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ένσταση πρέπει να αιτιολογείται.

 

§ 12 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγεται για δύο χρόνια. Ηγείται δε της Ομοσπονδίας μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε εναρκτήρια συνεδρίαση όπου σχηματίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να γίνει εντός δύο εβδομάδων από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία και τα υπόλοιπα τρία μέλη (Επταμελές). Ο αριθμός των μελών πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός.
 4. Η Ομοσπονδία εκπροσωπείται νομικά και μη, από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανάμεσα σε αυτά πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται, κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, η κατανομή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύο ή περισσότερες αρμοδιότητες δεν μπορούν να δοθούν σε ένα άτομο.

 1. Ο Πρόεδρος ορίζει, προσκαλεί και προεδρεύει σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπείται σε περίπτωση απουσίας του εκ του Αντιπροέδρου. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για το αρχείο. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Συλλόγου, ελέγχει την εισροή εσόδων και την πληρωμή των λογαριασμών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα. Έχει απαρτία όταν το ήμισυ των μελών του είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπρόεδρου (σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου), προσμετρείται δύο φορές.
 3. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, ενώ σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου υπογράφεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι το μέλος αποκλείεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να το αντικαταστήσει με το επόμενο εκλεγμένο μέλος της αναπληρωματικής λίστας.
 5. Ένας εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων όπου ανήκει η Ομοσπονδία, έχει την δυνατότητα να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκεί να λάβει το λόγο.
 6. Το παρόν εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ενεργό μέχρι τη λήξη της θητείας του, όταν και θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού.

 

§ 13 Αρμοδιότητες του Προέδρου

 1. Προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ελέγχει το ταμείο της Ομοσπονδίας.
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και εξασφαλίζει την παράδοση των προσκλήσεων προς την Γενική Συνέλευση και προς το Δ.Σ.
 4. Παρουσιάζει την ετήσια έκθεση της Ομοσπονδίας σχετικά με την κατάσταση του θεσμού προς τη Γενική Συνέλευση και προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Αν ο Πρόεδρος δεν αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

§ 14 Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο σε όλες τις υποχρεώσεις του, εφόσον αυτό αποδειχθεί δικαιολογημένο και αναγκαίο.
 2. Αν ο Αντιπρόεδρος δεν αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

§ 15 Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γραμματέας του Συλλόγου τηρεί τα ακόλουθα βιβλία – πρωτόκολλα:
  • Φάκελο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
  • Όλα τα βιβλία που προβλέπονται στην § 19.
  • Τη σφραγίδα του σωματείου και το αρχείο.
 2. Ο Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
 3. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο Γραμματέας αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του προς τον Σύλλογο, αντιπροσωπεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μελος του Δ.Σ.
 4. Αν ο γραμματέας δεν αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

§ 16 Αρμοδιότητες του Ταμία

 1. Ο Ταμίας δραστηριοποιείται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 2. Πραγματοποιεί και εποπτεύει τα έσοδα και τις δαπάνες του ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τυχόν παρατυπίες, απώλεια χρημάτων ή δαπάνες χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Εισπράττει τα έσοδα και φυλάσσει τις απαραίτητες αποδείξεις και τιμολόγια.
 4. Κρατά το ποσό των 500 € για επείγουσες περιπτώσεις και καταθέτει το υπόλοιπο χρηματικό ποσό στην τράπεζα.
 5. Αν ο ταμίας δεν αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

§ 17 Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Μετά την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιθεωρεί όλα τα πρωτόκολλα, τα έγγραφα και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας για να εξακριβώσει την ορθή λογιστική και ταμειακή διαχείριση του θεσμού. Το αποτέλεσμα κάθε επιθεώρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει ετήσια έκθεση ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση.

 

§ 18 Επιτροπές της Ομοσπονδίας

 1. Για την υλοποίηση των στόχων και τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να σχηματίζει επιτροπές που θα ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Για τις δραστηριότητες των διαφόρων επιτροπών είναι υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Οι Κανονισμοί διαδικασίας των επιτροπών, εγκρίνονται και ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

§ 19 Πρωτόκολλα της Ομοσπονδίας

 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία με αριθμημένες σελίδες:
  • Μητρώο μελών με επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία, προσχώρησης στην Ομοσπονδία, όπως και οικονομική κατάσταση έναντι του Θεσμού.
  • Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
  • Βιβλίο Πρωτοκόλλου συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Βιβλίο Οικονομικών (Ταμείο).
  • Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

 

§ 20 Αναθεωρήσεις, Τροποποιήσεις του Καταστατικού

 1. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Οι προτεινόμενες αλλαγές και η προηγούμενη έκδοση του καταστατικού θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στα μέλη ως συνημμένο μέρος της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

 

§ 21 Συμμετοχή στην Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Γερμανίας

Η Ομοσπονδία είναι μέλος της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και αναγνωρίζει το καταστατικό και τους στόχους της.

 

§ 22 Διάλυση της Ομοσπονδίας

 1. Η διάλυση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για αυτό το σκοπό.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή απώλεια της κοινωφέλειας της Ομοσπονδίας, τα περιουσιακά στοιχεία του θεσμού καταχωρούνται στην οργάνωση “Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe der Deutschen Krebshilfe, Bushstraße 32 , 53113 Bonn” η οποία θα τα χρησιμοποιήσει άμεσα και αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς.