Αναβολές Λόγω Σπουδών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΚΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Τηλέφ. 2106574194

Φ. 429.34/14/367524

Σ. 767

Αθήνα, 22 Μαϊ 2014

 

ΠΡΟΣ:   Ελληνική Συνομοσπονδία

Γονέων και Κηδεμόνων               –

Γερμανίας

info@omogoneon.de

ΚΟΙΝ:    ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ

ΓΕEΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕEΘΑ/ΕΓΥ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΕ

ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ/2ο

Β΄ ΔΣΥ

ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης

 

ΘΕΜΑ: Αναβολές Λόγω Σπουδών

 

ΣΧΕΤ.     :              α. Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 302/13-12-05, τ.Α΄)

β. ΑΠ 05/13 Απρ 2014/ Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας

γ. ΥΣ 211/08 Μαϊ 14/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ

δ. ΥΣ 576/12 ΜαΪ 2014/ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

 

  1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του (β) σχετικού, το οποίο μας διαβιβάσθηκε με τα (γ) και (δ) όμοια και αφορά στο θέμα της χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών σε Επαγγελματική Σχολή του eξωτερικού, τα παρακάτω:

α.           Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1β και 2β και 5 του άρθρου 18 του (α) σχετικού, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι γραμμένοι σε σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επαγγελματική Σχολή εξωτερικού). Η αναβολή των προαναφερόμενων διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το εικοστό τέταρτο (24) έτος της ηλικίας τους. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της προς απόκτηση πτυχίου δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο ηλικίας.

β.            Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του (α) σχετικού, για την εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου σχετικού, η 1η Ιανουαρίου του έτους με το οποίο καθένας είναι γραμμένος στο μητρώο αρρένων, λογίζεται ως ημερομηνία γέννησης και αρχή του έτους, η δε 31η Δεκεμβρίου ως τέλους αυτού.

γ.            Οι αναφερθείσες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας που αφορούν στη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών και προβλέπουν την παραμονή εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων πέραν του γενικού ορίου ηλικίας, δεν επιτρέπουν καμία διασταλτική ερμηνεία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας έναντι των λοιπών στρατευσίμων της ίδιας κατηγορίας και ταυτόχρονα δεν παρέχουν τη διακριτική ευχέρεια στη διοίκηση να ενεργήσει κατά την κρίση της.

  1. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι για κάθε θέμα στρατολογικής φύσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 66 του (α) σχετικού, αρμόδια προς τούτο.
  2. Χειριστής θέματος : Λγος (ΣΣΝΣ) Ξανθοπούλου Ελένη, Επλης Τμήματος Συντονισμού-Ελέγχου Λειτουργίας Διοικήσεων Στρατολογικού/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ, τηλέφωνο 2106574194.

 

Υποστράτηγος Ζαχαρίας Σπαθόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο       Διευθυντής

 

Λγος (ΣΣΝΣ) Ευσταθία Μπασιούρα

Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ/2

 

 

 

 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...